Реклама в Google Ads

Настройка на езици в Google Ads
Ако рекламирате на територията на страната изберете поне български и английски език. Често потребителите забравят или нямат възможност да променят клавиатурата и правят търсения на български с изписване на латиница. Това са потенциални клиенти, които не са за изпускане.
 
Настройка на езици в AdWords
google language targeting